Thứ Hai, 18/10/2021
VietnameseEnglishChinese (Simplified)

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi và trụ sở làm việc

  • Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Câu lạc bộ Văn Hóa Doanh Nhân (sau đây gọi là Câu lạc bộ).

– Tên tiếng anh: Business Culture Club

– Tên viết tắt: BCC

  • Trụ sở làm việc: Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh (55B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Điều 2. Mục đích và tôn chỉ hoạt động

2.1. Mục đích hoạt động

Đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có cùng mục tiêu, chí hướng và sở thích tham gia các hoạt động: Văn hóa, Văn nghệ – Thể dục thể thao, Hoạt động cộng đồng.

2.2. Tôn chỉ hoạt động

– Câu lạc bộ Văn Hóa Doanh nhân hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và tự chủ về tài chính, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và quy định của cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh.

– Câu lạc bộ thuộc sự quản lý của Ban giám đốc Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và slogan

3.1. Tầm nhìn: Trở thành mô hình kết nối doanh nhân mang lại các giá trị thiết thực, hiệu quả, uy tín tại TP. Hồ Chí Minh và được cộng đồng công nhận.

3.2. Sứ mệnh

Môi trường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động quản trị và hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

– Rèn luyện và phát triển văn hóa doanh nhân với các phẩm chất: năng lực, tố chất, đạo đức, phong cách.

– Tích cực đóng góp vào các hoạt động hướng về cộng đồng, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

3.3. Giá trị cốt lõi

Nhiệt huyết.

– Sáng tạo.

– Tôn trọng.

– Chia sẻ.

– Trách nhiệm.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Chức năng

4.1. Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài Câu lạc bộ.
4.2. Tổ chức các hoạt động nhằm giúp các thành viên nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tư duy, trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và thông lệ kinh doanh quốc tế.
4.3. Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động cộng đồng.
4.4. Tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài Câu lạc bộ.
4.5 Phát triển Thành viên Câu lạc bộ và tổ chức Câu lạc bộ trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
4.6. Đại diện cho tiếng nói của Thành viên trong các hoạt động đối nội và đối ngoại.

Điều 5. Nghĩa vụ

5.1. Chấp hành quy định của pháp luật và quy định của Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh.

5.2. Chấp hành sự hướng dẫn và kiểm tra của Ban giám đốc Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh.

5.3. Lập và lưu trữ danh sách Thành viên Câu lạc bộ, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính và biên bản các cuộc họp của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

5.4. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Điều 6. Quyền hạn

6.1. Tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ theo điều lệ đã được phê duyệt và các quy định nội bộ của Câu lạc bộ.

6.2. Tuyên truyền mục đích của Câu lạc bộ; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên Câu lạc bộ.

6.3. Đại diện cho thành viên Câu lạc bộ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

6.4. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để thực hiện chức năng của Câu lạc bộ.

6.5. Được chủ động sắp xếp tổ chức, nhân sự của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

6.6. Được gây quỹ trên cơ sở thu phí tham gia của thành viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự chủ kinh phí hoạt động. Được nhận và sử dụng các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường.

6.7. Được tổ chức nội dung hoạt động hàng năm gắn với mục tiêu, chương trình hoạt động năm của Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh.

6.8. Được Ban giám đốc Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ địa điểm đặt văn phòng làm việc, tổ chức các chương trình họp mặt, hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo và các sự kiện của Câu lạc bộ.

CHƯƠNG III
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7: Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ gồm:

7.1. Ban Chủ Nhiệm.

7.2. Các ban chuyên môn.

Điều 8: Ban Chủ nhiệm

8.1. Ban Chủ nhiệm gồm:

– Chủ nhiệm là đại diện pháp nhân của Câu lạc bộ. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ theo quy chế hoạt động.

– Phó chủ nhiệm là người phụ trách mảng hoạt động, thay mặt Chủ nhiệm điều hành hoạt động theo thẩm quyền được phân công.

8.2. Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm:

– Tổ chức thực hiện Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ.

– Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.

– Chuẩn bị nội dung, chương trình hoạt động của Ban chủ nhiệm theo từng giai đoạn.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của văn phòng, các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự đề ra của Ban chủ nhiệm.

– Quản lý tài sản và tài chính của Câu lạc bộ; xem xét và quyết định mức đóng lệ phí sinh hoạt thường niên của thành viên.

Điều 9: Các Ban chuyên môn

9.1. Trực thuộc Ban chủ nhiệm có các Ban chuyên môn, gồm: Ban Nhân sự và Đào tạo, Ban Truyền thông và Sự kiện, Ban Xúc tiến thương mại, Ban Hoạt động cộng đồng, Ban Tài chính. Tên gọi và cơ cấu của các ban do Ban chủ nhiệm quy định.

9.2. Các ban chuyên môn chịu sự lãnh đạo của chủ nhiệm và hoạt động theo quy chế do Chủ nhiệm ban hành. Đứng đầu các Ban phải là ủy viên ban chủ nhiệm. Nhân sự các ban do trưởng ban lựa chọn trong số các ủy viên Ban chủ nhiệm và Thành viên Câu lạc bộ để trình Chủ nhiệm bổ nhiệm.

CHƯƠNG IV
THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 10: Đối tượng tham gia
– Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, là cổ đông và thành viên Ban lãnh đại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đã hoạt động ổn định từ 6 tháng trở lên.
– Tán thành điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện tham gia và được Ban chấp hành chấp thuận, công nhận là Thành viên chính thức.
– Một số trường hợp khác do Ban chủ nhiệm quyết định.

Điều 11: Thủ tục tham gia Câu lạc bộ

– Người muốn gia nhập Câu lạc bộ phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia Câu lạc bộ gồm:

+ Đơn đề nghị tham gia Câu lạc bộ (theo mẫu);

+ Các loại giấy tờ photocopy: Chứng minh nhân dân, Giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp, Giấy bổ nhiệm (giấy xác nhận) chức danh công việc.

+ Lệ phí tham gia (Quỹ Câu lạc bộ): 3,000,000 đồng/năm.

– Sau khi được chấp thuận tham gia Câu lạc bộ, thành viên mới sẽ ký cam kết với các điều khoản có trong thỏa ước hợp tác giữa thành viên và Câu lạc bộ.

Điều 12: Quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ

Được đóng góp ý kiến, kiến nghị thông qua Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Được tham gia các hoạt động, sinh hoạt và các dự án kinh doanh của Câu lạc bộ.

Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban chủ nhiệm và các Ban hoạt động của Câu lạc bộ.

Được khen thưởng hoặc được đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn và xây dựng Câu lạc bộ.

– Được hưởng quyền lợi theo quy chế của Câu lạc bộ.

Được ra khỏi Câu lạc bộ theo nguyện vọng cá nhân (nếu có).

Điều 13: Nhiệm vụ của thành viên

– Tôn trọng và chấp hành quy chế, quy định của Câu lạc bộ và tích cực tham gia các hoạt động khi Ban chủ nhiệm CLB phân công.

– Tham gia đầy đủ các buổi họp, các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các thành viên để cùng nhau xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững mạnh.

– Góp phần quảng bá, vận động xây dựng và giữ gìn, nâng cao uy tín của Câu lạc bộ.

– Bảo vệ uy tín và danh dự của Câu lạc bộ.

– Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định của Câu lạc bộ.

Điều 14: Chấm dứt tư cách thành viên

14.1. Tư cách thành viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Pháp nhân tự giải thể hoặc bị giải thể.

– Thành viên tự nguyện xin ra khỏi Câu lạc bộ.

  • Thành viên bị khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ trong các trường hợp sau:
  1. Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam;
  2. Không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của thành viên, không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng quy chế, quy định của Câu lạc bộ;
  3. Hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ gây tổn hại đến uy tín, danh dự, mất đoàn kết nội bộ của Câu lạc bộ;

Việc khai trừ Thành viên do Ban điều hành Câu lạc bộ quyết định.

CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH

Điều 15: Nguyên tắc

Câu lạc bộ là tổ chức xã hội tự nguyện hoạt động có thu, tự trang trải. Đảm bảo thực hiện quản lý tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành đối với tổ chức xã hội.

Điều 16: Nguồn thu
16.1. Thu thành viên Câu lạc bộ.
16.2. Thu từ các sự kiện do Câu lạc bộ tổ chức, hoặc liên kết tổ chức.
16.3. Thu từ tài trợ của các tổ chức khác.
16.4. Thu từ các nhà đầu tư, có gắn kết các dự án kinh doanh Câu lạc bộ.
16.5. Thu từ sự hỗ trợ từ đơn vị quản lý.
16.6. Các nguồn thu khác.

Điều 17: Các khoản chi

17.1. Chi phí cho các hoạt động của Câu lạc bộ khi tổ chức các sự kiện và các hoạt động.

17.2. Chi trả chuyên gia tư vấn, huấn luyện đào tạo thực hiện các hợp đồng tư vấn, đào tạo.

17.3. Các khoản chi khác.

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 18: Thành viên Câu lạc bộ có thành tích tốt trong công tác được Câu lạc bộ khen thưởng hoặc đề xuất các đơn vị chức năng khen thưởng.

Điều 19: Thành viên Câu lạc bộ hoạt động trái Quy chế, không hoàn thành nhiệm vụ tùy theo mức độ sẽ bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc đề nghị các đơn vị chứng năng trong Trường hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Việc sửa đổi Quy chế phải được tập thể Ban chủ nhiệm thông qua và Ban giám đốc Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều 21: Quy chế này gồm 7 chương 21 điều đã được đơn vị quản lý thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.